top of page

FON POU TRAVAYÈ YO METE DEYÒ
EWF

IMPORTANT INCOME TAX DOCUMENTATION

Please be aware that EWF benefits you received from the NYS Department of Labor are subject to state income tax and may also be subject to federal taxes (state taxes were already withheld from your payment). The NYS Department of Labor will provide additional information about how to retrieve important tax documents in the coming weeks. Please check dol.ny.gov/ewf and your preferred method of contact for updates.

ATTENTION

To all who applied for and to those who were pending to hear from the Excluded Workers Fund

The management team for the EWF program for New York State advise that:

 

All monies from the fund have been completely allocated. Applications were processed in the order they were received. While over 120,000 New Yorkers have received much needed pandemic relief totaling over $2 billion, the maximum amount of money authorized by the legislature has been completely allocated. Additional funding is not available for all submitted applications.

As such, starting on December 6,2021, those applicants who did not meet the allocation cutoff will receive a notification indicating a denial due to a lack of funding. Given that these determinations are based on a lack of available funding allocated by the EWF statue and not the substance of the application, individuals will not be able to appeal to the Department of Labor for review of the decision.

As the program draws to a close, the New York State Excluded Workers Fund application website and portal will no longer be operational as of 7 pm on December 30, 2021. After this date and time, users will no longer be able to sign in and access their accounts. Live agent phone calls will continue through the close of business on December 17, 2021.

Should applicants encounter any organization or entity seeking to charge money or solicit personal information to provide application assistance, please call the New York State Attorney General at (800) 771-7755 to report potential fraud.

Excluded Workers Fund (EWF) bay èd finansye a moun k ap viv New York ki pèdi revni yo pandan pandemi COVID-19 la epi ki te ekskli nan divès pwogram sekou federal, ki gen ladan yo alokasyon chomaj ak pandemi yo.

 

Nouyòkè yo kapab enskri sou: on.ny.gov/ewfsubscribe pou yo jwenn mizajou sou EWF yo.

KIJAN POU MWEN APLIKE?

Pwosesis aplikasyon pou travayè k ap chèche resevwa finansman nan EWF yo ap kòmanse an dawout 2021. Pou w aplike lè aplikasyon an disponib, vizite ewf.labor.ny.gov.

 

Ou kapab itilize yon telefòn oubyen yon òdinatè pou w soumèt aplikasyon w lan, aplikasyon an ap disponib nan 13 lang diferan. Nou vrèman ankouraje aplikan yo aplike sou entènèt. Nou p ap aksepte okenn aplikasyon pa lapòs.

 

Si ou bezwen èd pou ou aplike, Leta New York ap fè patenarya avèk plizyè òganizasyon de konfyans nan kominote a ki pou ba ou èd ou bezwen an. Vizite dol.ny.gov/CBOlist pou w jwenn yon lis òganizasyon de konfyans oswa rele 877-EWF-4NYS (877-393-4697) yon fwa pwogram lan disponib pou ou kapab pale avèk yon ajan e jwenn yon kote ki tou prè w.

800-662-1220 TTY/TTD – English

877-662-4886 TTY/TTD – Español

ÈSKE MWEN KALIFYE?

Pou aplikan yo kalifye pou yo resevwa sèvis nan pwogram EWF, aplikan yo dwe montre:

 

1. Yo t ap viv nan Eta New York avan 27 Mas 2020, e ou kontinye ap viv nan Eta New York;

2. Yo pa kalifye epi yo pa t resevwa sèvis asirans chomaj oswa nenpòt lòt soutyen salaryal COVID-19 oswa lòt avantaj espesifik nan men leta oswa gouvènman federal la;

3. Fè mwens pase $26.208 nan 12 mwa avan mwa Avril 2021 an; epi

4. Pèdi omwen 50% nan salè travay yo oswa revni familyal yo pandan nenpòt okazyon ant 23 Fevriye 2020 e 1ye Avril 2021 akoz yo te pasyèlman oubyen totalman p ap travay, oubyen yo pa t kapab oswa yo pa t disponib pou yo travay akoz pandemi COVID-19 la, oswa yo vin responsab majorite nan revni fanmi an akoz moun ki te tèt fanmi an mouri oswa li andikape

KISA MWEN BEZWEN POU M APLIKE?

Aplikan yo ta dwe kòmanse rasanble dokiman ki site anba yo, yo kapab itilize pou pwouve idantite, kote aplikan rete, e kalifikasyon ki lye avèk travay.

 

Tanpri Sonje: Aplikan yo kapab soumèt menm dokiman pou ki pwouve idantite l ak kote li abite. Omwen youn nan dokiman yo pou pwouve idantite ak/oswa kote li abite dwe genyen foto aplikan an ak youn dwe genyen dat li fèt. Tout dokiman li soumèt yo dwe:

• Sètifye pa ajans ki bay li a

• Pa ekspire (amwens ke yo ta note yon lòt bagay anba)

• An Anglè, oswa vini avèk yon tradiksyon lang Anglè kalifye

• Pa defòme oswa andomaje

KIJAN POU MWEN PWOUVE IDANTITE M?

Aplikan yo dwe bay youn oswa plis nan dokiman sa yo. Gen yon valè pwen ki atribiye a chak dokiman e chak aplikan dwe dispoze 4 pwen oswa plis. Aplikan dwe reponn ak tout egzijans anlè yo pou apwobasyon.

• Pèmi Kondui NYS (4 pwen)

• Kat Idantite NYS ki pa Pèmi Kondui (4 pwen)

• Paspò Ameriken (4 pwen)

• Kat Idantite NYS (4 pwen) - (Kat ki ekspire an 2020 yo valid jiska fen 2021. Kat ki ekspire an 2021 yo valid pandan peryòd renouvèlman yon lane suivi dat ekspirasyon an.)

• Paspò Etranje (3 pwen) FON POU TRAVAYÈ YO METE DEYÒ (EXCLUDED WORKERS FUND) Mizajou Jiyè 2021 Paj 2

• Pèmi Aprann NYS ke DMV NYS bay (3 pwen)

• Kat Idantite Militè Ameriken (3 pwen)

• Kat Idantite ki gen foto sou li gouvènman lokal nan NYS bay, Ajans gouvènman NYS oswa gouvènman federal (3 pwen)

• Kat Idantite ki gen foto sou li ki soti nan yon Enstitisyon Edikatif Elve nan NYS (3 pwen)

• Kat Idantite Lopital Eta New York Biwo Sante Mantal bay (2 pwen)

• Paspò Ameriken oswa Paspò Etranje ki ekspire (ki gen mwens pase dezan depi l ekspire) (2 pwen)

• Pèmi Kondui Etranje ki ekspire (ki gen mwens pase dezan depi l ekspire) (2 pwen)

• Dokiman Sèvis Imigrasyon ak Sitwayènte Ameriken bay (USCIS): Dosye Depa/Arive (I-94) oswa Avi Aksyon (I-797; I-797A; I-797D) (2 pwen)

• Nimewo Idantifikasyon Enpo Ameriken (ITIN) Lèt Plasman (2 pwen)

• Ak sivil (1 pwen)

• Jijman Divòs (1 pwen)

• Kat Depatman Plas piblik ak Lwazi New York City (1 pwen)

• Batistè yon Peyi Etranje Bay (1 pwen)

• Kat Idantite Etranje Ki Gen Foto Sou li (1 pwen)

• Diplòm oswa relve nòt ki soti nan yon lekòl segondè, yon ti oswa yon gran inivèsite (1 pwen)

• Kat Idantite ki pa gen foto sou li gouvènman lokal nan NYS bay, Ajans gouvènman NYS oswa gouvènman federal (1 pwen)

• Kat Idantite Ki gen foto Patwon an sou li (1 pwen)

• Kat idantite ki gen foto sou li yon òganizasyon charitab ki anrejistre bay avèk biwo charite nan Biwo Pwokirè Jeneral Eta New York ki konsène kalifikasyon pou sèvis oswa patisipasyon nan pwogram òganizasyon Charitab la bay nan sityasyon òdinè e pou ki kalifikasyon an te etabli avan dat 19 Avril 2021 (1 pwen)
• Yon òf anplwa alekri, souch pèman, oswa avi pèman yon patwon travay bay (1 pwen)

KIJAN POU MWEN PWOUVE KOTE M ABITE?

Aplikan yo dwe bay youn oswa plis nan dokiman sa yo, chak dokiman dwe gen non yo ak adrès yo nan Eta New York. Dokiman an (yo) dwe bay prèv kote aplikan te rete avan 27 Mas 2020 ansanm avèk kote l ap viv kounye a. Aplikan an kapab bezwen soumèt plizyè dokiman pou l reponn ak egzijans sa a. Ekspete senk premye dokiman ki site anlè yo, dokiman ki bay prèv kote aplikan ap viv aktyèman yo dwe date pa pi ta 30 jou avan 19 Avril 2021. Aplikan yo dwe reponn ak tout egzijans anlè yo.

 

• Yon pèmi kondui Eta New York, (Ou ta dwe genyen dokiman sa a plis pase 30 jou avan 19 Avril 2021)

• Yon Kat Idantite ki pa Pèmi Kondui Eta New York, (Ou ta dwe genyen dokiman sa a plis pase 30 jou avan 19 Avril 2021 ki di men ki kote ou rete aktyèlman)

• Kat Idantite Vil New York, (Ou ta dwe genyen dokiman sa a plis pase 30 jou avan 19 Avril 2021 ki di men ki kote ou rete aktyèlman) Kat ki ekspire an 2020 yo valid jiska fen 2021. Kat ki ekspire an 2021 yo valid pandan peryòd renouvèlman yon lane suivi dat ekspirasyon an.) • Pèmi aprann Leta New York ki soti nan DMV Eta New York (Ou ta dwe genyen dokiman sa a plis pase 30 jou avan 19 Avril 2021 ki di men ki kote ou rete aktyèlman)

• Deklarasyon enpo leta oswa federal, avèk yon prèv depo, yon konfimasyon depo elektwonik ki soti nan DTF oswa IRS (Ou ta dwe genyen dokiman sa a plis pase 30 jou avan 19 Avril 2021 ki di men ki kote ou rete aktyèlman)

• Bil (Fakti) Sèvis Piblik (tankou, elektrisite, gaz, entènèt, kab tel, dlo, fatra/resiklaj)

• Atestasyon bankè oswa kat de kredi

• Lèt Administrasyon Lojman NYC adrese ak aplikan an

• Lèt yon refij pou san abri adrese ak aplikan an ki endike ke aplikan an ap viv aktyèlman nan refij la

• Kontra Lokasyon Resan, Pèman Ipotèk, oswa Deklarasyon Enpo yon Pwopriyete

• Lèt yon òganizasyon ki pa la pou fè lajan bay aplikan an, oswa yon enstitisyon relijye ki bay sèvis ak moun ki san abri

• Souch pèman

• Òf anplwa oswa avi pèman ki montre yon patwon bay aplikan lojman nan lokalite NYS, ak lojman tanporè

• Atestasyon, bil, oswa dosye ki soti nan yon enstitisyon medikal oswa yon konpanyi asirans • Konvokasyon jiridik, òdonans tribinal, oswa lòt dokiman ki soti nan tribinal nan NYS

• Lèt de yon pwogram swen rezidansyèl pou moun ki sibi vyolans domestik (DV) oswa yon òganizasyon k ap desèvi sivivan DV yo

• Lèt de yon òganizasyon charitab ki anrejistre nan Biwo Pwokirè Jeneral NYS ki bay aplikan sèvis nan sitiyasyon òdinè e pou li kalifikasyon an te etabli avan 19 Avril 2021, ki ateste aplikan an ap viv nan Eta New York

• Dokiman yon gouvènman lokal nan NYS, Ajans gouvènman NYS oswa gouvènman federal bay

KIJAN POU MWEN PWOUVE KALIFIKASYON KI LYE AK TRAVAY MWEN?

Aplikan yo kapab kalifye pou avantaj EWF yo nan youn oubyen de kantite yo, depandamman de enfòmasyon ak dokiman yo bay anba a. Chak dokiman gen yon valè pwen.

 

Pou aplikan yo kalifye pou montan $15.600 (mwens taks) Nivo 1 an, aplikan yo bezwen yon minimòm 5 pwen.

 

Pou aplikan yo kalifye pou montan $3.200 (mwens taks) Nivo 2 a, aplikan yo bezwen yon minimòm 3 pwen.

 

Aplikan ki pa bay youn nan dokiman ki egal a 5 pwen ki anba yo, yo dwe soumèt omwen youn nan dokiman ki egal a 3 pwen yo pou yo kapab kalifye pou Nivo 1. Pa egzanp, senk dokiman 1 pwen kapab konbine pou Nivo 1.

 

NÒT: Chak Aplikan kalifye sèlman pou yon benefis.

 

• Prèv deklarasyon enpo Eta New York ki dwe gen ladan l (A) prèv li fè yon deklarasyon enpo nan Eta New York pou ane fiskal 2018, 2019, oswa 2020 nan Ministè Enpo ak Finans nan soumèt yon konfimasyon elektwonik, Ministè Enpo ak Finans bay "Lèt kòm atestasyon", oswa yon atestasyon bankè ki pale de pèman ki ale nan oswa ki soti nan Ministè Enpo ak Finans; AK (B) prèv nimewo idantifikasyon valid pèman enpo yon moun (ITIN) OUBYEN yon aplikasyon W-7 pou yon ITIN avèk prèv soumisyon oswa deklarasyon enpo (5 pwen)

• Minimòm 6 semèn bilten pèman nan peryòd 6 mwa avan dat aplikan an sètifye li kalifye pou benefis yo (5 pwen)

• Minimòm 6 semèn deklarasyon salè nan peryòd 6 mwa avan dat aplikan sètifye li kalifye pou benefis yo (5 pwen)

• IRS W-2 oswa 1099 ane enpo 2019 oswa 2020 ki montre salè oswa revni (5 pwen)

• Relve salè de yon patwon travay ki dekri anplwa pou yon peryòd tan 6 mwa avan dat aplikan sètifye li kalifye pou benefis yo (5 pwen)

• Lèt yon patwon travay bay ki dekri dat travay aplikan e rezon ki fè li pèdi revni l (sa vle di, rezon ki lye ak pandemi an) ki genyen: (A) Adrès postal Patwon an ak adrès sit kote aplikan an t ap travay nan NYS AK (B) swa nimewo kont asirans chomaj NYS patwon an OSWA Nimewo Idantifikasyon Anplwa Federal (FEIN) OSWA enfòmasyon kontak (ki gen nimewo telefòn) yon reprezantan patwon an ki kapab verifye kontni lèt la (5 pwen)

• Plent ki depoze e yon ajans lokal, leta, oswa federal oswa yon tribinal rekonèt konsènan salè yo dwe aplikan pou travay li te fè nan NYS pou yon peryòd ki depase 6 semèn peryòd 6 mwa avan dat aplikan sètifye li kalifye pou l jwenn benefis yo (3 pwen)

• Dosye depo regilye dirèk, depo, oswa transfè yon patwon travay fè (3 pwen)

• Kat Idantite yon Patwon bay (1 pwen)

• Kominikasyon ekri ki gen rapò ak fèy livrezon òdonans, fakti travay, resi de vant, oswa enstriksyon ki soti nan men yon patwon (1 pwen)

• Kominikasyon ekri, ki gen ladan l mesaj tèks oswa mesaj sou rezo sosyal yo oswa piblikasyon, ant aplikan e patwon an oswa yon antite k ap rekrite moun ki montre gen yon relasyon travay (1 pwen)

• Dosye ankèsman regilye chèk de pèman oswa transfè fon revni oswa salè (1 pwen)

• Dokiman patwon aplikan bay aplikan an ki genyen adrès postal, Nimewo Kont Asirans Chomaj oswa Nimewo Idantifikasyon Chomaj Federal (FEIN) patwon an, ak enfòmasyon kontak yon reprezantan patwon an (ki genyen ladan l nimewo telefòn) (1 pwen)

• Resi oswa dosye ki montre angajman konsekitif ale e soti nan etablisman travay, tankou dosye pèman, resi paking, oswa dosye transpò piblik (1 pwen)

• Lèt ki soti nan yon òganizasyon charitab anrejistre nan Biwo Pwokirè Jeneral Eta New York ki konfime pakou travay aplikan an, epi ki rekonèt vreman aplikan sa te travay pandan tèl dire, li te pase pwosesis admisyon an, entèvyou, oswa lòt pwosesis estanda ki gen rapò ak bay aplikan sèvis dirèk ki gen rapò avèk travay anvan 19 Avril 2021 (1 pwen)

 

NÒT: Aplikan yo dwe montre yo t ap travay e yo te konn resevwa salè pou omwen 15 èdtan pa semèn pou yon peryòd plis pase 6 semèn nan peryòd 6 mwa avan dat yo sètifye yo kalifye pou benefis yo. Aplikan yo tou dwe genyen omwen laj 18 lane pandan moman aplikasyon an. Pou aplikan k ap aplike akoz lanmò oswa andikap moun ki te tèt fanmi an, enfòmasyon ak dokiman yo bay kòm prèv pou kalifikasyon travay dwe demontre pakou travay moun ki te tèt fanmi an. Sepandan, dokiman idantite ak kote li rete dwe toujou enfòmasyon aplikan an. Anplis de sa, Aplikan dwe bay:

• Ak desè moun ki te tèt fanmi an avan, ak dat li te mouri; oswa

• Prèv moun ki te responsab fanmi an andikape, ak dat e nati andikap la. Pou yon lis konplè konsènan dokiman ki akseptab, konsilte pati 704.2 Seksyon (e) règleman yo, sou dol.ny.gov/ewfregs.

“soutyen-fanmi” defini kòm etan yon manb nan fanmi w ki te kontribiye omwen 50% soutyen finansye nan fanmi ou e ki te genyen omwen laj 18 lane pandan li mouri oswa vin andikape.

ÈSKE MATERYÈL APLIKASYON M YO PWOTEJE?

Dokiman aplikan soumèt bay DOL nan kad aplikasyon EWF yo, ansanm avèk sa ki soti nan men patwon yo, se pa dosye piblik yo ye epi yo pral sèvi ak yo nan sèl objektif administrasyon benefis EWF. Lalwa entèdi fòmèlman divilgasyon jan de dokiman sa yo bay nenpòt lòt ajans, ak Immigration Customs Enforcement (ICE) Etazini pou nenpòt lòt objektif ki pa konsène pwosesis aplikasyon an, amwens ke reklamatè a ta otorize sa oswa legalman mande pou yo fè sa konfòmeman a yon òdonans jiridik legal oswa yon manda jiridik.

KISA MWEN KA ESPERE APRE MWEN FIN SOUMÈT APLIKASYON MWEN AN?

DOL pral kòmanse trete aplikasyon w lan. Si genyen enfòmasyon anplis oubyen koreksyon ki nesesè, DOL ap voye yon mesaj tèks oubyen yon imèl ba ou (selon metòd kominikasyon ou prefere a) k ap genyen yon lyen k ap mande w pou ou konekte sou kont ou a pou detay yo. Yon fwa ou fin konekte, swiv enstriksyon yo pou ou wè ki dokiman yo bezwen ou korije oswa soumèt e poukisa. W ap genyen 7 jou ouvrab apati de dat ak lè ou resevwa imèl oswa tèks la pou ou reponn. Si nou pa resevwa yon repons nan espas tan nou ba ou a, n ap pran yon desizyon ki baze sou enfòmasyon ki dsiponib yo.

 

Aplikan yo ta dwe aktif nan kontwole kont yo, mesaj tèks ak imèl yo pou nenpòt mizajou oswa demann enfòmasyon anplis. Aplikan yo ap resevwa mesaj tèks yo de (833) 586-1144 (gratis). Imèl yo ap vini de EWF@labor.ny.gov. Aplikan yo kapab resevwa yon apèl telefonik yon reprezantan EWF si yo bezwen plis enfòmasyon. Nan ka sa a, n ap rele w sèlman apati de (877) 393-4697.

 

Yon fwa nou fin pran yon desizyon, DOL ap voye yon mesaj tèks oubyen yon imèl pou fè w konnen si aplikasyon w lan apwouve oswa refize.

KIJAN E KILÈ M AP RESEVWA PÈMAN YO?

Aplikan yo apwouve yo ap resevwa yon Kat Visa® Prepeye pa lapòs nan adrès yo te bay nan aplikasyon yo a. Kat la gen aksè ATM e yo kapab itilize l tout kote yo aksepte kat debi Visa nan Etazini.

 

Depi nan dat aplikasyon an, administratè finans yo estime revizyon ak tretman dokiman yo ap pran anviwon sis a uit semèn. Si yon aplikasyon enkonplè e egzije plis enfòmasyon oswa dokiman, li kapab pran plis tan pou yo trete aplikasyon an. Kòm EWF se yon nouvo pwogram e kantite aplikasyon yo difisil pou yo estime espas tan yo kapab chanje.

 

Se MetaBank®, N.A., Member FDIC, ki bay kat Visa prepeye a konfòmeman ak yon lwa (lisans) Visa U.S.A. Inc. Pa gen pèman renouvlab. Kat la valid jiska 12 mwa, fon yo p ap ekspire e yo disponib jis aprè dat eskpirasyon kat la, gen frè ki kapab aplike. Tèm ak kondisyon kat aplikab.

ÈSKE MWEN KAPAB FÈ APÈL DESIZYON YO PRAN POU MWEN AN?

Aplikan yo refize yo oswa ki pa dakò avèk desizyon yo pran an fonksyon de kalifikasyon yo gen dwa fè apèl. W ap resevwa yon mesaj tèk oswa yon imèl lè nou pran yon detèminasyon. Pou ou fè apèl, konekte sou kont ou a imedyatman epi swiv enstriksyon yo. Aplikan gen 72 èdtan pou yo klike sou bouton “Appeal” pou yo fè yon apèl avan nou pran yon detèminasyon final. Yon fwa ou fin fè apèl, nou pral fè yon revizyon apwofondi aplikasyon w lan. W ap resevwa yon notifikasyon k ap mande ou pou w bay plis enfòmasyon oswa dokiman nan 7 jou ouvrab apati dat notifikasyon an. Si nou pa resevwa yon repons nan espas tan nou ba ou a, n ap pran yon desizyon ki baze sou enfòmasyon ki disponib yo. Yon fwa revizyon an fini, n ap voye yon mesaj tèks oubyen yon imèl pou fè w konnen si apèl ou a apwouve oswa refize. Apèl yo ka pran jiska twa semèn pou yo trete. Li kapab pran plis si genyen enfòmasyon anplis nou bezwen.

KONBYEN TAN PWOGRAM LAN AP DIRE?

Yon fwa aplikasyon yo disponib nan mwa dawout la, nou ankouraje aplikan yo aplike pi vit posib. Fon pou pwogram lan limite e n ap distribiye yo selon règleman, moun ki rive anvan. N ap trete aplikasyon yo an lòd jan nou resevwa yo a. Yon fwa fon ki soti nan $2.1 milya sa a fin bay, finans yo ap kanpe. Aplikan, gwoup kominotè yo, ak defansè yo ap resevwa notifikasyon pwosesis aplikasyon an fèmen.

FÈ ATANSYON AK FWOD

Ou ta dwe aplike pou avantaj EWF yo sèlman sou sitwèb ofisyèl Depatman Travay ak resevwa èd nan men òganizasyon kredib.

 

Vizite dol.ny.gov/CBOlist pou w jwenn yon lis òganizasyon de konfyans oswa rele 877-EWF-4NYS (877-393-4697) yon fwa pwogram lan disponib pou ou kapab pale avèk yon ajan e jwenn yon kote ki tou prè w.

800-662-1220 TTY/TTD – English

877-662-4886 TTY/TTD – Español

 

Si yon moun oswa yon òganizasyon eseye fè w bay lajan oswa rasanble enfòmasyon pèsonèl ou pou ede w aplike, PIGA OU ba yo anyen. Ou kapab depoze yon plent nan biwo Pwokirè Jeneral New York pou w siyale jan de aktivite sa a (on.ny.gov/agfraud) oswa rele liy-dirèk Pwokirè Jeneral la nan (800) 771-7755. Pou moun ki tande di: TDD (800) 788-9898.

 

W ap jwenn repons nan men Depatman Travay la sèlman si ou enskri pou jwenn mizajou sou EWF oswa aplike pou avantaj EWF yo. W ap resevwa yon imèl oswa yon mesaj tèks k ap di w y ap travay sou aplikasyon w lan.

 

Fè atansyon ak mesaj ki pa soti nan Depatman Travay.

KISA K AP RIVE SI MWEN BAY FO ENFÒMASYON NAN APLIKASYON MWEN AN?

Fè fo deklarasyon oswa prezante fo dokiman pa ekspre kapab koze konsekans grav. Yon moun ki fè jan de fwod sa a kapab kondane pou yon krim Klas E epi anplis l ap gen pou ranbouse tout lajan li te resevwa.

 

Pou plis enfòmasyon sou Fon pou Travayè yo Mete Deyò, visit dol.ny.gov/EWF.

bottom of page